XE THẦY-XE EM

Tháng Chín 26, 2016 11:02 sáng

Xe em, xe cà tàng

Xe thầy, xe cà tửng

Sao lại thế hả thầy?

Vì ta là nhà giáo

Cả hai ta cộng lại

Chỉ bằng nửa nhà nghèo.

Ta nghèo về vật chất

Nhưng lại giàu tình cảm.

Xe chỉ là phương tiện

Phục vụ ta hằng ngày.

Ta chưa có điều kiện

Sắm sửa cho bằng người.

Dù cà tàng, cà tửng

Xe ta đi muôn dặm,

Xe ta tới muôn phương

Vẫn đến lớp đúng giờ

Cho em thơ bài giảng

Cho đời ta thanh nhàn.

Thầy nghỉ hưu thầy nhé

Cho xe cà tửng nghỉ,

Xe cà tàng vẫn đi

Vẫn đến lớp đúng giờ.

Lời thầy em luôn nhớ:

“Nghèo cho sạch em ơi!”

Mai đây ngành giáo dục

Có ưu tiên ưu đãi,

Em cất xe cà tàng

Cho vào kho nằm nghỉ.

Em lấy tiền ngân hàng

Mua con xe bốn chỗ

Chở thầy đi dạo phố…

                                                                              Tác giả: GV Trần Đức Trường