HD THỰC HIỆN NV NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Chín 18, 2016 8:11 chiều

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1821/SGDĐT-GDTrH                                            Quảng Bình, ngày 07 tháng 9  năm 2016

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

GDTrH năm học 2016 – 2017

Kính gửi:

– Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

– Các trường phổ thông trực thuộc Sở;

– Các Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề.

Căn cứ Công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với giáo dục trung học; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 – 2017 như sau:

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 3. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí trong các đơn vị theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
 5. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; thực hiện mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở đối với lớp 6, lớp 7 ở các đơn vị của 8 phòng giáo dục và đào tạo đã đăng kí.
 6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 7. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
 8. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 9. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Trung học
 10. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

1.1. Về thực hiện kế hoạch giáo dục

Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 20/7/2016 về Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 để thực hiện biên chế năm học đảm bảo 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), thống nhất thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học trên toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Sở giao quyền chủ động cho các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Căn cứ kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo về Sở (đối với các đơn vị trực thuộc) và về phòng giáo dục và đào tạo (đối với các trường TH&THCS, THCS) trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông trực thuộc chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện mô hình Trường học mới cấp THCS năm học 2016 – 2017 đối với lớp 6, lớp 7 ở các trường đã đăng kí. Các trường thực hiện mô hình Trường học mới cần tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh hợp lý, làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả.

Sở khuyến khích các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhất là các trường nội trú, bán trú, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Các trường THPT, THCS&THPT báo cáo với Sở, các trường THCS báo cáo với phòng giáo dục và đào tạo việc xây dựng phân phối chương trình, nội dung dạy học và hoạt động giáo dục.

1.2. Công tác dạy học tự chọn

Các đơn vị cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ (Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 về Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT năm học 2007      – 2008; Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 về Khung PPCT THCS, THPT năm học 2009 – 2010) để thực hiện đúng và đủ theo yêu cầu. Trong đó, cần chú ý:

– Thời lượng dạy học tự chọn:

+ THCS: 02 tiết/tuần đối với tất cả các khối lớp;

+ THPT: Ban cơ bản : 4 tiết/ tuần đối với tất cả các khối lớp;

Ban KHTN và ban KHXH&NV: lớp 10: 1,5 tiết/tuần; lớp 11: 1,0 tiết/tuần; lớp 12: 1,5 tiết/tuần.

– Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy môn tự chọn là dạy Nghề (nhiệm vụ của trường thí điểm phổ thông kỹ thuật) theo nguyện vọng của học sinh và điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất của nhà trường.

– Đối với dạy học chủ đề tự chọn bám sát, cần chú ý đến việc ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh. Sở giao cho các trường THPT và các phòng giáo dục và đào tạo tự chủ trong việc lập kế hoạch dạy học tự chọn đối với đơn vị mình.

1.3. Dạy học Tiếng Anh

Những trường THCS và THPT đã triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (sau đây gọi là chương trình 10 năm) tiếp tục thực hiện dần lên các khối lớp tiếp theo. Các trường THCS, TH&THCS, THPT, THCS&THPT đủ điều kiện (theo Công văn số 1390/SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016) và đã đăng ký với Sở bắt đầu triển khai dạy học theo chương trình tiếng Anh 10 năm ở khối lớp 6 và khối lớp 10. Những địa phương đã dạy học theo chương trình 10 năm ở cấp tiểu học huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình 10 năm ở lớp 5 vào học tiếp chương trình 10 năm ở lớp 6.

Các trường THCS Quách Xuân Kỳ, THCS Đồng Mỹ và THCS Mỹ Thủy tiếp tục dạy học theo chương trình Tiếng Anh 10 năm ở tất cả các khối lớp.

Đối với các trường chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm: tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010 – 2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS và THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy học theo chương trình 10 năm.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực như: Ngoại khóa, Câu lạc bộ, thi Olympic “Tài năng tiếng Anh”, thi tiếng Anh trên Internet,…

Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và các trường THCS, THPT khác có đủ điều kiện.

Đối với các đơn vị triển khai mô hình Trường học mới THCS: triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm (theo Công văn số 1390/SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016). Tài liệu là Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn theo chương trình Tiếng Anh 10 năm.  Kiểm tra đánh giá bộ môn Tiếng Anh thực hiện như hướng dẫn chung ở mục I. 2.3. Các đơn vị tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh dự giờ các tiết học được tổ chức theo mô hình Trường học mới để tiếp cận, học hỏi và áp dụng có hiệu quả vào việc tổ chức dạy học.

1.4. Việc thực hiện các hoạt động giáo dục

1.4.1. Hoạt động hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông

Các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT, THCS&THPT cần phối hợp với các Trung tâm GD-DN để tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, hướng học và dạy nghề phổ thông theo tinh thần của Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 về việc thực hiện Hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông lớp 11; Công văn số 7777/BGDĐT-GDTX ngày 24/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm GDTX và Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông. Các đơn vị chỉ bố trí dạy các môn Nghề có giáo viên đủ điều kiện theo quy định (giáo viên KTCN, Vật Lý dạy nghề Điện dân dụng; giáo viên KTNN, Sinh học dạy nghề Làm vườn, Trồng rừng; giáo viên Tin học dạy Nghề Tin học văn phòng…). Đối với các nghề Nấu ăn, Thêu, Cắt may…chỉ bố trí dạy khi giáo viên có đầy đủ bằng cấp hoặc liên hệ được với các nghệ nhân Nghề, Thợ lành nghề (có chứng nhận)…Ngoài các nghề đã dạy, trường nào có điều kiện thì tổ chức dạy thêm Nghề “Tìm hiểu về kinh doanh”.

Thi nghề phổ thông chỉ tổ chức 01 đợt vào tháng 3/2017. (Sẽ có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDHN-DN cụ thể).

1.4.2. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (Văn, Sử, Địa, GDCD)

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình biên soạn đối với cấp THCS và cấp THPT như năm học 2015 – 2016.

Nội dung giáo dục địa phương được đề cập trong chương trình có thể sẽ được sử dụng để kiểm tra học kì, tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Do đó, Hiệu trưởng các trường cần quán triệt tinh thần này đến tận giáo viên, học sinh.

1.4.3. Công tác GDQP-AN

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP-AN trong tình hình hiện nay (sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với công tác này).

Tiếp tục chuẩn hoá đội ngũ giáo viên GDQP-AN theo Đề án “Đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số  607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 bằng hình thức liên kết đào tạo với các trường đại học.

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP-AN, khắc phục triệt để tình trạng dạy chay, học chay. Tập trung đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học và thiết bị môn học GDQP-AN để tăng cường hiệu quả giáo dục của môn học.

1.4.4. Công tác học sinh, giáo dục thể chất và YTTH

Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành…

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, thể dục thể thao và y tế trường học.

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác truyên truyền để đảm bảo 100% học sinh đơn vị mình quản lý tham gia BHYT theo luật BHYT. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại phục vụ công tác khám định kì, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và mua tài liệu phục vụ nghiệp vụ công tác YTTH.

Các hoạt động thể dục thể thao và các cuộc thi liên quan sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

1.4.5. Giáo dục hòa nhập, trẻ khuyết tật

Đẩy mạnh triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Các trường THCS bố trí thời gian và cử giáo viên Tin học (đã được Sở tập huấn) để tổ chức tập huấn cho giáo viên và học sinh trong trường về cách sử dụng website http://giaoduchoanhap.edu.vn.

Tiếp tục thực hiện theo công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT; Các trường THCS, THCS&THPT, THPT vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của học sinh, tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyến tật được hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông (học nghề, TCCN, CĐ, ĐH). Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không coi là học sinh ngồi sai lớp.

1.4.6. Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp

Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa; củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa, các cơ sở sản xuất nếu có điều kiện.

Tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo lồng  ghép tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông

 1. 2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Bước đầu đánh giá giờ dạy theo các tiêu chí dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sở sẽ cụ thể hóa các tiêu chí này trong thời gian sớm nhất).

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, nơi sản xuất… phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường THPT (theo Công văn số 79/SGDĐT- GDTrH ngày 15/01/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong trường THPT năm học 2013 – 2014).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 53/2012/BGDĐT ngày 20/12/2012 quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX; Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

Đầu năm, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của cấp trên,  các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT chi tiết, cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trong suốt năm học; Cuối năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Sở đúng thời hạn.

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Minh Hóa và huyện Bố Trạch tích cực tham mưu UBND huyện tập trung đầu tư kinh phí mua sắm máy vi tính cho các trường và tăng cường chỉ đạo để tất cả học sinh các trường trên địa bàn đều được học tin học. Tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho cán bộ, giáo viên. Tích cực tham gia tốt các cuộc thi có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học do Sở và Bộ tổ chức: Thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng, thiết kế bài giảng e-Learning…

Đẩy mạnh việc sử dụng hợp lý TBDH hiện đại và ứng dụng CNTT trong các bài giảng, khai thác tối đa các thiệt bị dạy học hiện có, coi trọng thực hành thí nghiệm.

Tăng cường khai thác website trường học kết nối trong sinh hoạt chuyên môn và tạo các bài học để học sinh tham gia trao đổi và thảo luận; phát động rộng rãi trong học sinh về cuộc thi giải toán qua mạng, tiếng anh qua mạng (Lưu ý: các cuộc thi này không chỉ nhằm mục đích chọn học sinh dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia mà chủ yếu là góp phần đổi mới phương pháp học của học sinh từ việc học trên lớp sang tự học và sáng tạo).

Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, quản lý thiết bị dạy học, công khai kết quả học tập của học sinh trên website của trường.

2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối…  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Chủ động triển khai công tác NCKH trong giáo viên, học sinh ngay từ đầu năm học. Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1008/SGDĐT-GDTrH ngày 16/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo Công văn số 1801/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm – thực hành của học sinh.

Thực hiện tốt việc phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm – thực hành; thi kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học sinh tham gia.

Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: Chương trình dạy học Intel; Trường học sáng tạo; Chương trình giáo dục kĩ năng sống;…

Mô hình trường học mới (THM) cấp THCS là một bước cụ thể hoá các chủ trương về đổi mới dạy học, giúp giáo viên từng bước áp dụng được các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vào bài giảng hằng ngày. Yêu cầu các Phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các trường tham gia THM THCS nghiên cứu kĩ các văn bản, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch phân công giảng dạy, sinh hoạt, trao đổi chuyên môn nhằm vận dụng linh hoạt, tích cực, sáng tạo các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới; tổ chức học sinh học tập tích cực, tăng cường tương tác giữa các người học, biết tranh luận, trao đổi, kết luận, trình bày và ghi chép. Trong quá trình thực hiện THM, các trường luôn tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời của cán bộ chuyên môn, chú ý đánh giá rút kinh nghiệm qua mỗi tiết dạy để bổ sung điều chỉnh kịp thời các ưu khuyết điểm. Có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, không được để chất lượng học sinh giảm sút làm mất lòng tin vào công cuộc đổi mới giáo dục.

2.3. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Giao quyền chủ động cho các đơn vị và giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Các đơn vị có lớp học theo mô hình trường học mới cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ trong việc kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.

Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng giáo dục và đào tạo và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Sở sẽ ra đề kiểm tra cuối học kì, cuối năm chung môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cho khối 9 và khối 12, các môn và các khối còn lại giao cho các đơn vị chủ động kiểm tra (sẽ có công văn hướng dẫn riêng).

Đối với môn Tiếng Anh, triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh THCS và THPT từ năm học 2015-2016 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016. Tăng cường kiểm tra kĩ năng nói thông qua các tiết dạy nói và kiểm tra miệng. Mỗi học kì phải có ít nhất 01 bài kiểm tra 15 phút kĩ năng nghe. Khuyến khích trong các bài kiểm tra 1 tiết có thêm phần kĩ năng nghe (đối với các khối lớp không qui định trong Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015).

Lập kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 và Bậc 3 đối với học sinh lớp 12 của các trường dạy học theo chương trình tiếng Anh 10 năm. Vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình 10 năm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày  07/7/2016.

 1. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”; tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong các môn học. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong mỗi học kì xây dựng được ít nhất 02 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh (số lượng và tính chất chuyên đề theo quy định tại Công văn 5555 của Bộ, hồ sơ xây dựng theo quy định tại Công văn 220 của Sở) và lấy một trong hai chủ đề đó để thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”. Yêu cầu các đơn vị phải có kế hoạch cụ thể và có sự phê duyệt của lãnh đạo.

Các phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc phải chỉ đạo đơn vị mình hoàn thành việc tổ chức thao giảng liên trường cho giáo viên các môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên trong học kì I (trừ trường hợp đặc biệt).

Tổ chuyên môn phải duy trì họp 2 lần/tháng theo qui định của Điều lệ nhà trường. Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG.

 1. Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học

4.1. Kế hoạch sử dụng TBDH, xây dựng và khai thác hiệu quả phòng học bộ môn.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm GDMN và PT giai đoạn 2010 – 2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; lãnh đạo các đơn vị yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc chất lượng trong dạy học.

4.2. Công tác thư viện (Sở sẽ có công văn hướng dẫn riêng)

4.3. Công tác an ninh, trật tự trường học

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học giai đoạn mới.

 1. Các hoạt động khác
 2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Các đơn vị cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở để có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chủ yếu là Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; công văn số 500/GD&ĐT-GDTrH ngày 19/3/2013 của Sở về hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc trung học­; thông báo số 1041/SGDĐT-GDTrH ngày 18/6/2014 của Sở về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Tích cực, chủ động tham mưu cho địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.. Phấn đấu đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 45 – 50% các trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra công nhận mới, kiểm tra công nhận lại và kiểm tra định kỳ đối với các trường theo quy định. Các đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia có trách nhiệm phát huy, duy trì, củng cố và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục và có kế hoạch phát triển thành trường chất lượng cao.

 1. Triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2020

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Đi đầu trong công tác hoạt động chuyên môn của các tổ bộ môn, lựa chọn các nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học theo chuyên đề, tham gia tích cực Hội thi KHKT do Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

– Tích cực và có giải pháp phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; tạo nguồn để bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước.

– Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy trong giai đoạn tới.

– Tiếp tục triển khai dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; mỗi môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin tối thiểu 03 tiết/năm học.

 1. Công tác phổ cập giáo dục

Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD TH và PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và XMC cho người lớn.

Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD, XMC từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách PCGD, XMC; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD, XMC các cấp; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD, XMC.

Phòng giáo dục và đào tạo tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; Tiếp tục duy trì kết quả PCGD THCS năm 2015 và phấn đấu cuối năm 2016 huyện Quảng Trạch và huyện Bố Trạch đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2.

Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường làm tốt hơn nữa công tác huy động các đối tượng trong độ tuổi PCGD đến lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì kết quả PCGD THCS năm 2015 và phấn đấu cuối năm 2016 tăng 6 xã mức độ 2 (Thanh Trạch, Đức Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Mai Hóa, Hóa Sơn) và tăng 15 xã mức độ 3 (Hưng Thủy, Hàm Ninh, Quang Phú, Đại Trạch, Vạn Trạch, Hòa Trạch, Tây Trạch, Phú Định, Quảng Phúc, Quảng Tân, Đồng Lê, Cao Quảng, Hóa Hợp, Xuân Hóa, Yên Hóa).

Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường rà soát số liệu, lập biểu mẫu và xây dựng lộ trình đạt chuẩn PCGD, XMC đến năm 2020. Phối hợp với phòng GDTrH để kiểm tra, tư vấn chỉ đạo thực hiện; Tăng cường chỉ đạo các đơn vị vùng khó: Lâm Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Hóa Sơn, Dân Hóa, Trường Sơn, Tân Trạch, Thượng Trạch, Lâm Hóa, Thương Hóa, Trọng Hóa; phấn đấu đến năm 2020, 100% xã phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 theo Nghị Quyết tỉnh Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC do Bộ GDĐT trang cấp.

Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

 1. Công tác dạy thêm, học thêm

Tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên các văn bản hướng dẫn của cấp trên: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 2819/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Các đơn vị muốn tổ chức dạy thêm trong nhà trường phải xây dựng kế hoạch, làm tờ trình đề nghị cấp phép; giáo viên muốn dạy thêm phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Thông báo đến tất cả giáo viên thuộc đơn vị quản lý: chỉ được phép tham gia dạy thêm ở các cơ sở đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với THPT) và phòng giáo dục và đào tạo cấp phép (đối với THCS). Sở chỉ mới cấp phép cho 3 cơ sở tổ chức dạy thêm: Đất Việt, Thành Công (Ba Đồn) và Hữu Nghị (Bố Trạch).  Hiện nay, cơ sở Đất Việt đã quá thời hạn được phép hoạt động.

Đầu năm học, thành lập đoàn kiểm tra do Hiệu trưởng làm trưởng đoàn để tổ chức kiểm tra việc dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên; có các biện pháp triệt để chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, nghiêm cấm việc bắt ép học sinh đi học thêm để thu tiền. Xử lý kịp thời những giáo viên vi phạm và báo cáo Sở để quản lý.

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

 1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

Tổ chức tốt việc tập huấn về mô hình Trường học mới cấp THCS và các lĩnh vực khác sau khi được tiếp thu tại các đợt tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020”. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh có kế hoạch tự bồi dưỡng hoặc sẽ được bố trí bồi dưỡng để đạt chuẩn trong thời gian tới.

 1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

Ban giám hiệu phải có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực; về tổ chức tham gia các cuộc thi (phải có chương trình và thời gian làm việc cụ thể).

Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành và theo Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường. Quản lý hồ sơ theo quy định, tránh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí… khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/10/2009. Lãnh đạo các trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ hồ sơ quản lý và cập nhật thường xuyên. Đề cao và phát huy vai trò của lãnh đạo tổ, nhóm chuyên môn.

Sở sẽ có kế hoạch kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục trung học tư thục (Chu văn An); các cơ sở giáo dục ngoài công lập (Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học).

 1. Hưởng ứng và tổ chức các cuộc thi
 2. Các cuộc thi do Bộ tổ chức

Tham gia tốt các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12; thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học;

Khuyến khích các đơn vị tham gia các cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đối với giáo viên và Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; thi thiết kế bài giảng e-Learrning; thi Olympic Tiếng Anh trên Internet; thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh”; Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay; Thi giải toán qua Internet….

 1. Các cuộc thi do Sở và các cơ sở tổ chức

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, 11, 12.

Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” THCS, THPT.

Thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên khối THCS (vào đầu tháng 2/2017).

Thi giáo viên chủ nhiệm THCS, THPT giỏi cấp trường, cấp phòng.

Thi giải toán qua mạng, thi giải toán trên máy tính cầm tay.

Thi thiết kế bài giảng e-Learrning.

Các cuộc thi mang tính tự nguyện nếu phòng giáo dục và các trường trực thuộc không tổ chức, các trường và giáo viên có thể đăng kí trực tiếp với Sở (qua phòng GDTrH) để tham gia.

 1. Công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá

Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông trực thuộc Sở phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các đơn vị xuất sắc phải là những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua, đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng sống; BHYT chăm sóc sức khỏe học sinh; an toàn về ANTT; đạt tiêu chuẩn đơn vị Văn hóa; không vị phạm dạy thêm, học thêm…

Cùng với các đợt thanh kiểm tra chuyên đề, Sở vẫn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học theo hình thức đột xuất như các năm học trước.

Ngoài những qui định chung, cần lưu ý các nội dung sau:

– Giáo viên có những thành tích cụ thể và nổi bật (đạt giải trong các cuộc thi dành cho giáo viên, hướng dẫn học sinh thi KHKT, đóng góp cho phong trào dạy học của đơn vị…) được xem xét để đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở – tương đương việc có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (hoặc học sinh đạt giải quốc gia đối với giáo viên trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp).

– Việc xét danh hiệu thi đua của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá của nhà trường; kết quả thanh tra, kiểm tra về thực hiện chương trình, giảng dạy… của Sở.

– Đối với Lãnh đạo trường và Tổ trưởng chuyên môn: Việc sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên là tiêu chí quan trọng để xem xét đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

– Khi xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, các trường THCS&THPT, THPT bám sát Công văn số 05/GDTrH, ngày 23/5/2016 của phòng GDTrH về việc cụ thể hóa một số nội dung xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (đối với giáo viên). Các đơn vị cần lượng hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại để đảm bảo tính công bằng, khách quan khi xét nhằm động viên phong trào.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;                                  

– LĐS;

– Các phòng ban Sở;

– Lưu: VT, GDTrH.

 KT. GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC            

 

 

(Đã kí)

 

 

 

 

              Trương Đình Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 8/2016

Thi nghề phổ thông.

Tập huấn mô hình trường học mới.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Triển khai Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2016 – 2017.

 

Tháng 9/2015

Tham gia các Đoàn dự khai giảng.

Kiểm tra nắm tình hình đầu năm theo địa bàn.

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2016 – 2017.

Thi chọn đội tuyển chính thức HSG Quốc gia lớp 12.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (nếu có hồ sơ).

Kiểm tra việc ứng dụng CNTT và khai thác thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học và quản lý tại một số đơn vị.

Kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Trường học mới THCS.

 

Tháng 10/2016

Kiểm tra tình hình triển khai hoạt động dạy Nghề  ở 1 Trung tâm.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 02 đơn vị trường THPT và 01 phòng giáo dục.

Kiểm tra tình hình và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; việc ứng dụng CNTT và khai thác thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học và quản lý tại một số đơn vị.

Kiểm tra công nhận PCGD THCS.

 

Tháng 11/2016

Phối hợp kiểm tra tình hình triển khai hoạt động dạy Nghề và công tác tư vấn hướng nghiệp 01 đến 02 trung tâm.

Kiểm tra công nhận PCGD THCS.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại 01 phòng GD-ĐT.

Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học cấp THCS.

 

Tháng 12/2016

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 02 đơn vị trường THPT.

Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra học kì I.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (nếu có hồ sơ).

 

Tháng 1/2017

Thi HSG Quốc gia lớp 12.

Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” THCS, THPT cấp tỉnh.

Thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

Thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS và lớp 12 THPT cấp tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại 01 phòng GD-ĐT.

 

Tháng 2/2017

Các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện về phòng GDTrH Sở.

Thi GVDG cấp THCS.

Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học và Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

Lập đội tuyển, bồi dưỡng học sinh dự thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 02 đơn vị trường THPT.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (nếu có hồ sơ).

 

Tháng 3/2017

Kiểm tra đề nghị công nhận danh hiệu thư viện.

Thi HSG lớp 9, 11, 12 cấp tỉnh.

Thi Giải toán qua Internet cấp tỉnh (theo Lịch của Bộ).

Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh (theo Lịch của Bộ).

Thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp QG.

Tổ chức thi Nghề phổ thông theo qui định của Bộ và Sở.

Tham gia cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp QG.

Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp toàn quốc (theo Lịch của Bộ).

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại 01 đơn vị THPT.

 

Tháng 4/2017

Kiểm tra đề nghị công nhận danh hiệu thư viện.

Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc (theo Lịch của Bộ).

Thi học sinh giải toán qua mạng cấp Quốc gia theo lịch của Bộ.

Chỉ đạo kiểm tra học kì II.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (nếu có hồ sơ).

 

Tháng 5/2017

Kiểm tra đề nghị công nhận danh hiệu thư viện.

Kiểm tra, chỉ đạo ôn thi THPT Quốc gia.

Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học.

 

Tháng 6/2017

Bồi dưỡng năng lực, PPDH cho giáo viên tiếng Anh.

 

Tháng 7/2017

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Bồi dưỡng năng lực, PPDH cho giáo viên tiếng Anh.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (nếu có hồ sơ).

 

Tùy theo tình hình thực tế, lịch hoạt động này có thể được điều chỉnh cho phù hợp.