Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo quản, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Tháng Mười Một 8, 2020 10:43 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

          Số: 10/QĐ-THCSQS                                             Quảng Sơn, ngày  8  tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bảo quản, lưu trữ, cấp phát

bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế quản lí bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế về việc bảo quản, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS (kèm theo quyết định số 10 /QĐ-PGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Ba Đồn),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định quy chế bảo quản, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của trường THCS Quảng Sơn;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận: – Như Điều 3;

– Phòng GD&ĐT (để b/cáo);

– Đ/c Nguyễn Thị Kim Quy (để thực hiện);

– Lưu: VT.

     HIỆU TRƯỞNG 

          (Đã ký)

         

   Nguyễn Khánh Hiển

 

 

QUY CHẾ

Về việc bảo quản, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-PGDĐT ngày 8 tháng 5 năm 2020

của Hiệu trưởng trường THCS Quảng Sơn)

Điều 1. Quy định chung

1.Văn bản này quy định việc quản lý, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp trung

học cơ sở bao gồm:

– Quy trình, thủ tục: cấp phát, thu hồi, cấp lại bản sao từ sổ gốc.

– Quản lý văn bằng và hồ sơ gốc liên quan

  1. Các nội dung liên quan đến việc quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS mà

văn bản này không quy định thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-

BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Quy trình lưu trử, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS

  1. Nhận văn bằng tại phòng GD&ĐT

– Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy chịu trách nhiệm nhận bàn giao 01 sổ gốc cấp phát bằng kèm bằng tốt nghiệp đã ghi đầy đủ nội dung, ký, đóng dấu của Trưởng phòng GD&ĐT.

  1. Quy trình thực hiện việc lưu trử, cấp phát tại đơn vị.

– Ghi các thông tin của bằng từ sổ gốc cấp bằng vào sổ đăng bộ và tổ chức phát

bằng cho người học theo đúng quy định.

– Người học đến nhận bằng tại cơ sở giáo dục phải xuất trình thẻ học sinh hoặc

chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/ giấy tờ tùy thân có ảnh) của người học.

– Nếu trường hợp nhận thay thì cần phải có: giấy ủy quyền, thẻ học sinh hoặc

chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/ giấy tờ tùy thân có dán ảnh) của người được

công nhận tốt nghiệp, bản photo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) của người được ủy quyền. Các loại giấy tờ này được lưu vĩnh viễn trong hồ sơ cấp phát bằng tốt nghiệp của năm đó.

– Khi phát bằng phải yêu cầu người được cấp bằng (hoặc được ủy quyền nhận bằng) ký nhận bằng trong cột ghi chú của sổ đăng bộ.

– Đối với các bằng tốt nghiệp mà người học không đến nhận thì đ/c Nguyễn Thị Kim Quy có trách nhiệm quản lý, lưu trữ tại trường.

Điều 3. Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS

  1. Người học có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng nếu phát

hiện nội dung ghi trên văn bằng bị sai hoặc khi có những thay đổi về hộ tịch theo quy

định của pháp luật.

  1. Hồ sơ yêu cầu gồm có:

+ Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng có ý kiến xác nhận của Hiệu

trưởng nhà trường (có mẫu đính kèm).

+ Bản gốc bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (nếu có).

+ Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/ giấy tờ tùy thân có dán ảnh).

+ Đối với yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng do thay đổi về hộ tịch thì phải

có giấy khai sinh và văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu.

  1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đ/c Nguyễn Thị Kim Quy có trách nhiệm kiểm tra và giao cho nhân viên văn phòng nộp cho Phòng GD&ĐT đề nghị thực hiện việc chỉnh sửa.

Điều 4. Hủy bỏ, thu hồi bằng tốt nghiệp THCS

Việc hủy bỏ, thu hồi bằng tốt nghiệp THCS chỉ được thực hiện theo các quy

định tương ứng tại thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế quản lí bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 5. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

Người được cấp bằng tốt nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của người này được quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Quy căn cứ vào sổ gốc để hướng dẫn thủ tục cấp bản sao cho người yêu cầu.

Thủ tục: Người yêu cầu nộp đơn và bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn

cước/ hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu nhận thay).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN

CHỈNH SỬA/CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………… , Giới tính: …………………., Dân tộc: ……………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND (Thẻ CCCD) số: ……………………………………………………………………

Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở năm: ………………………………………………………………

Tại Hội đồng: ………………………………………………………………………………………..

Xếp loại tốt nghiệp : ………………………, hình thức đào tạo : ………………………………..

Nguyên là học sinh trường: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc : ……………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Ba Đồn xem xét và chỉnh sửa/cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin chỉnh sửa/ cấp lại: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số lượng bản sao cần cấp:……………(số lượng không hạn chế)

 

……….., ngày ……. tháng……năm 20….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Họ tên học sinh: ……………………………… …………………….., Giới tính:…………………..

Sinh ngày: ………………………………

Tại: ………………………………………………………………………………………………………

Đã TN kỳ thi: …………………………………. …………………………………………………….

Tại Hội đồng: …………………………………. ……………………………………………………

Đã được cấp bằng Tốt nghiệp THCS, Số hiệu..………………………………………….

Vào sổ số………………………………, ngày vào sổ:……………………………………………

Vậy kính đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

……………, ngày ….. tháng……năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm tốt nghiệp ………

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn.

 

Em tên:………………………………………….…………. Nam (nữ) …………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/………… Dân tộc …………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………..

CMND (Thẻ căn cước ) số …………………………………… do Công an tỉnh

………………………………… cấp ngày: ………/………/…………

Học sinh trường THCS: …………………………..………………………………….

Đã tốt nghiệp THCS năm: …………………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ học sinh ( CMND, thẻ căn cước) và giấy ủy quyền cho (cha, mẹ, anh, chị….. ..) là Ông (bà):……………………………….năm sinh: ………/… /…  tại …………………………….

CMND(Thẻ căn cước)số ………………………do CA tỉnh …………………….

cấp ngày: ………/………/………… đến làm thủ tục nhận thay em.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 

 

              ……………., ngày .…. tháng …. năm ……

Người được ủy quyền                                              Người ủy quyền

( Kí, ghi rõ họ, tên)                                                 ( Kí, ghi rõ họ, tên)