SO SÁNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tháng Tư 3, 2019 11:20 sáng

SO SÁNH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1  – Thiên về miêu tả nội dung công việc dựa theo kinh nghiệm cá nhân, theo cách nhìn chủ quan của người thể hiện nhiều hơn.  – Nghiên cứu vấn đề không những chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà còn phải dựa vào thực tế khách quan để điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, NCKH phải mang tính khách quan, không phụ thuộc vào bản thân người nghiên cứu.
2 – Không nhất thiết phải có những mục như tổng quan tài liệu, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục. – Nhất thiết phải có những mục như tổng quan tài liệu, cơ sở khoa học, tài liệu tham khảo, phụ lục.
3 – Qua thực tiễn, bằng trải nghiệm bản thân, người viết đúc kết kinh nghiệm nhằm giúp mọi người áp dụng dễ dàng để mang lại hiệu quả tốt hơn. – Bằng nhận thức của bản thân, tác giả có thể làm mới một vấn đề dựa trên những cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) và được thực hiện bằng (những) phương pháp khoa học.
4  – Ứng dụng thành công, chỉ rõ hiệu quả kinh tế, giá trị sử dụng.  – Là một loại hoạt động chứa đựng nhiều mạo hiểm, nghiên cứu có thể thành công, cũng có thể phải nếm trải những thất bại.