Untitled19

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo quản, lưu trữ, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số: 10/QĐ-THCSQS                                             Quảng Sơn, ngày  8  tháng 5 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH

HD THỰC HIỆN NV NĂM HỌC 2016-2017

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        …

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia