Lá thư người mẹ

Con thân yêu!        Lâu rồi mẹ không nhận được thư con. Lần về thăm nhà, dù con không nói và cố tỏ ra…