KẾ HOẠCH BDTX năm học 2017-2018

Tháng Mười 16, 2017 3:41 chiều

 

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
              

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017-2018

 

Họ và tên giáo viên: TRẦN THỊ HẢI YẾN

Trình độ chuyên môn: ĐHSP ĐỊA LÝ

Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên tổ khoa học xã hội

Ngày vào ngành: 1/4/2015

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Địa lý: Khối 7,8, lớp 91; chủ nhiệm lớp 82, BDHSG khối 8,9

 

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về quy chế bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 398/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/03/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo;

     Căn cứ Công văn 1443/GSDĐT-TCCB ngày 07/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn 181/CV-PGDĐT  ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD&ĐTvề việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017-2018 ;

Căn cứ vào kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017, tình hình đội ngũ của trường THCS Quảng Sơn

Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Quảng Sơn, bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2017- 2018 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
 3. Thuận lợi:

– Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .

– Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ của các đồng nghiệp nên bản thân rất yên tâm công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Là giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình thích ứng nhanh với những tiến bộ của thời đại thông tin và hội nhập.

 1. Khó khăn:

– Chưa có điều kiện để giao lưu học hỏi nhiều với các trường bạn.

– Tài liệu bồi dưỡng, học tập còn thiếu.

– Việc thực hiện kế hoạch giáo dục và các hoạt động trong nhà trường theo yêu cầu nhiệm vụ năm học đã chiếm thời gian khá nhiều của giáo viên, nên quỹ thời gian dành cho công tác BDTX của giáo viên còn hạn hẹp.

 1. KẾ HOẠCH CHUNG
 2. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
 3. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
 4. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng giáo dục và đào tạo và của Sở giáo dục và đào tạo.
 5. Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
 6. Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học, có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm, có kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.
 7. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Khối kiến thức bắt buộc

 1. a) Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo các cấp học .Thời lượng 30 tiết/năm học/giáo viên, cụ thể:

Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển GD&ĐT theo các cấp học, tập trung đi sâu các nội dung: Nghị quyết của BCHTW Đảng về giáo dục và đào tạo; kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế- xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với mỗi ngành, cấp học, bậc học) của bộ GD&ĐT; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục..

 1. b) Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (30 tiết/năm/giáo viên)
TT Môn Tên chuyên đề Mục tiêu Thời gian tự học (t) Thời gian học tập trung
Lý thuyết Thực hành
1   

Địa lí

Sử dụng di sản trong dạy học địa lí THCS – Nhận diện di sản, khai thác giá trị di sản tại địa phương trong việc tổ chức dạy học ĐL ở trường THCS;- Một số hình thức tổ chức dạy thông qua di sản. 15 5 10

 

 1. c) Nội dung bồi dưỡng 3

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên. Thời lượng 60 tiết/năm học/giáo viên.

Đây là một nội dung quan trọng bắt buộc bản thân phải thực hiện công tác bồi dưỡng và hiểu rõ nội dung để bồi dưỡng một cách đầy đủ và có hiệu quả. Chính vì vậy, bản thân đã tập trung vào một số nội dung bồi dưỡng sau:

Mã mô đun THCS3 THCS14 THCS18 THCS31
Tên mô đun Giáo  dục học sinh trung học cá biệt Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích cực Phương pháp dạy học tích cực Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

 1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
 2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

Thời lượng, số lượng giáo viên học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do sở giáo dục và đào tạo quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong Chương trình BDTX, tài liệu BDTX và các quy định tại Quy chế này.

 1. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
 2. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề, hội thảo, tham gia tập huấn theo nội dung bồi dưỡng của cấp học.
 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 4. Triển khai hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường báo cáo về tổ Chuyên môn và Nhà trường
 5. Triển khai kế hoạch BDTX trong suốt năm học đặc biệt đẩy mạnh trong thời gian hè.
 6. Trách nhiệm của giáo viên.

– Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

– Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo quy định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 8/2017 đến hết tháng 7/2018, nội dung cụ thể:

Thời gian Nội dung BDTX Tổ chức thực hiện Kết quả cần đạt được
Tháng 8/2017 Xây dựng kế hoạch cá nhân Thực hiện đúng thời gian
 

 

 

 

 

Tháng 9/2017

Nội dung 1:Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển GD&ĐT theo các cấp học, tập trung đi sâu các nội dung: Nghị quyết của BCHTW Đảng về giáo dục và đào tạo; kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế- xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với mỗi ngành, cấp học, bậc học) của bộ GD&ĐT; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục..  

 

 

Tự thu thập

(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết

 

 

– Nắm được đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT. Chương trình đổi mới của GD.

– Viết bài thu hoạch.

 

 

 

 

Tháng 10/2017

Nội dung 1:Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với mỗi ngành, cấp học, bậc học) của Bộ GD&ĐT; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD & ĐT; Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT.  

Tự thu thập

(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nắm được tình hình và xu hướng phát triển kinh tế xã hội, GD&ĐT của cả nước nói chung cũng như Tỉnh QB nói riêng.

Xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện năm học 2017-2018.

– Viết bài thu hoạch.

Tháng 11/2017 Nội dung 2:Sử dụng di sản trong dạy học địa lí THCS Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết/GV.

 

– Nhận diện di sản, khai thác giá trị di sản tại địa phương trong việc tổ chức dạy học ĐL ở trường THCS;- Một số hình thức tổ chức dạy thông qua di sản.
Tháng 12/2017 Nội dung 2:Sử dụng di sản trong dạy học địa lí THCS Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết/GV.

 

– Nhận diện di sản, khai thác giá trị di sản tại địa phương trong việc tổ chức dạy học ĐL ở trường THCS;- Một số hình thức tổ chức dạy thông qua di sản.

– Áp dụng một số bài dạy cụ thể.

– Viết bài thu hoạch

Tháng 01/2018 Nội dung 3:THCS3: Giáo dục học sinh trung học cơ sở cá biệt Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết/GV.

 

– Nắm được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt- Vận dụng vào thực tế giảng dạy tại trường. Viết bài thu hoạch.
Tháng 2/2018 Nội dung 3:THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích cực Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết/GV.

 

– Nâng cao hiểu biết về kế hoạch dạy học theo hướng tích cực. Xác định các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp phù hợp với nội dung môn học- Vận dụng vào thực tế giảng dạy tại trường. Viết bài thu hoạch.
Tháng 3/2018 Nội dung 3:THCS18: Phương pháp dạy học tích cực Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 7 tiết/GV.

 

– Nắm được một số định hướng phương pháp đổi mới dạy học tích cực; Vận dụng được các phương pháp dạy học tích cực vào bộ môn Địa lý- Viết bài thu hoạch.
Tháng 4/2018 Nội dung 3:THCS18: Phương pháp dạy học tích cực Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 8 tiết/GV.

 

– Nắm được một số định hướng phương pháp đổi mới dạy học tích cực; Vận dụng được các phương pháp dạy học tích cực vào bộ môn Địa lý- Viết bài thu hoạch.
Tháng 5,6/2018 Nội dung 3:THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Tự thu thập(lưu trữ) tài liệu, tự bồi dưỡng.

Thời lượng 15 tiết/GV.

 

– Hiểu thế nào là công tác chủ nhiệm và sự cần thiết phải lập kế hoạch khi chủ nhiệm- Vận dụng vào thực tế giảng dạy tại trường. Viết bài thu hoạch.
Tháng 7/2018 Báo cáo kết quả và đánh giá tổng kết BDTX. – Cá nhân tự viết báo cáo  Báo cáo được kết quả BDTX trong năm.
Tổng 120 tiết

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017-2018 của cá nhân.

 

Quảng Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2017

Ký duyệt tổ CM                                                                  Giáo viên

 

 

Phan Thị Thu                                                              Trần Thị Hải Yến

 

Ký duyệt của lãnh đạo nhà trường