KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016.

Tháng Mười 1, 2016 11:00 sáng

PHÒNG GD &ĐT TX B ĐỒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                           Số: 01/KH-THCS QS                                    

                                                                                      Quảng Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2016

                                                                                 KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

            Thực hiện Công văn số 123/CV-BCĐ ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1767/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Bình; Công văn số 783/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thị xã Ba Đồn ngày 21/9/2016 về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”, trường THCS Quảng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuần lễ cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân , cộng đồng dân cư, xây dựng XHHT và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền ý thức tự học và học tập suốt đời đến tận giáo viên và học sinh trong trường học. Học để trở thành người công dân tốt, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

 1. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN
 • Chủ đề: “ Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”
 • Thời gian thực hiện: “ Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” bắt đầu từ ngày 02/10/2016 đến ngày 09/10/2016.

Thời gian khai mạc vào lúc 7h00, ngày 03/10/2016 tại trường THCS Quảng Sơn.

III. NỘI DUNG

 1. Công tác tuyên truyền

Quán triệt tới toàn thể CBGV-NV và HS đồng thời vận động người thân, gia đình và những người xung quanh cùng tích cực tham gia tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 với các nội dung:

– Trong thời đại ngày nay, thế giới không ngừng tiến bộ, ai không học là lùi.

– Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

– Học, hợc nữa, học mãi.

– Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời.

– Học để trở thành công dân tốt.

– Học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công.

 1. Các hoạt động chính

– Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đảm bảo chất lượng , hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

– Đẩy manh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, khai thác thông tin trên mạng một cách hữu ích, sửdụng sách điện tử- thư viện điện tử…

– Tổ chức ngày hội đọc hàng năm với những hoạt động như: Trưng bày giới thiệu sách, thi kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dựa theo sách đã đọc.

– Giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử trên Website của trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

– Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia câu lạc bộ đọc sách Online…

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỷ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

– Tổ chức các phong trào thi đua trong học sinh như : Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt; Ngày học tốt, giờ học tốt; Giáo dục kỹ năng sống….

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2016.
 • Tổ chức phát động vào ngày 03/10/2016.
 • Tổ chức ngày hội đọc.( Diễn ra trong tuần)
 • Cập nhật thông tin trên trang Web của trường
 • Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm vào ngày 11/10/2016.
 • Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ theo quy định của phòng GD&ĐT vào ngày 12/10/2016.

  * Nội dung buổi lễ:          

    – Văn nghệ chào mừng.

– Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.

–  Đại diện người học phát biểu hưởng ứng.

–  Lãnh đạo địa phương, lãnh đạo nhà trường phát biểu ý kiến.

–  Bế mạc.

          Trên đây là nội dung tổ chức triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”  của trường THCS Quảng Sơn. Đề nghị  cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện .

Nơi nhận                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT

Lưu: VP

Trần Thị Linh