TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Mười Một 8, 2020 10:37 chiều
UBND THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ban hành kèm Kế hoạch số      /KH- THCS ngày   /10/2020 về việc Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021)

 

Sau khi tổng hợp, xếp thứ toàn trường trên cơ sở đánh giá của các tổ, những giáo viên, nhân viên đã đăng ký thi đua đầu năm và có vị thứ không vượt quá 9 thì được xem xét các tiêu chí mũi nhọn để xét đề xuất CSTĐ theo cách dưới đây:

 

Chỉ tiêu Tiêu chí Ghi chú
1.        Duy trì số lượng: 100% .

– Nếu có học sinh bỏ học thì GVCN hạ thi đua (2 bậc đối với lớp đại trà, 3 bậc đối với lớp chọn) trong bảng xếp hạng thi đua cuối cùng. Nếu HS bỏ học do nguyên nhân từ trực tiếp CB, GV, NV thì cá nhân đó không được dự xét thi đua.

– Nếu có HS vi phạm pháp luật hoặc vi phạm chuẩn mực đạo đức mà ảnh hưởng rộng ra ngoài phạm vi nhà trường thì hạ thi đua (2 bậc đối với lớp đại trà, 3 bậc đối với lớp chọn) trong bảng xếp loại cuối năm.

– Nếu có HS vi phạm chuẩn mực đạo đức chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhà trường thì hạ thi đua (2 bậc đối với lớp đại trà, 3 bậc đối với lớp chọn) trong bảng xếp loại của đợt thi đua.

– Nếu có HS do vô ý vi gây ảnh hưởng đến nội quy, quy định, CSVC nhà trường thì hạ thi đua (2 bậc đối với lớp đại trà, 3 bậc đối với lớp chọn) trong bảng xếp loại của tuần.

 

 
2.        Đạt chỉ tiêu học sinh giỏi văn hóa

Quy ước tính điểm theo giải để xếp thi đua:

– Giải Tỉnh: Nhất: 9đ; Nhì: 8đ; Ba: 7đ; KK: 6đ. (Nếu GV có lịch BD thêm)

– Giải Thị: Nhất: 6đ; Nhì: 5đ; Ba: 4đ; KK: 3đ.

– Giải Trường: Nhất: 4đ; Nhì: 3đ; Ba: 2đ; KK: 1đ.

 
3.        Cuộc thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật

(Mỗi tổ chọn lại 2 sản phẩm dự thi cấp trường)

– Nếu có SP dự thi cấp trường: 3đ

– Nếu có SP dự thi cấp Thị: 5đ.

– Nếu có SP đạt giải cấp Thị: 7đ

– Nếu có SP đạt giải cấp Tỉnh: 10đ

 
4.        Cuộc thi HS năng khiếu

– Đạt chỉ tiêu HSNK cấp thị: 5đ;

– Đạt giải toàn đoàn cấp thị: 7đ;

 
5.        Thi Giáo viên giỏi, TPTĐ giỏi

–  Giải thị: Nhất: 5đ,  Nhì: 4đ,  Ba: 3đ,  KK: 2đ.  Đạt: 1đ.

–  Giải tỉnh: Nhất: 9đ, Nhì: 8đ,  Ba: 7đ,  KK: 6đ.  Đạt: 5đ.

 
6.        Chất lượng đại trà tự đánh giá:

Không giao chỉ tiêu nhưng căn cứ vào kết quả mỗi đợt và sự tiến bộ của học sinh để đánh giá giáo viên.

 

 

 

7.        Sáng kiến, giải pháp

Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên có sáng kiến giải pháp giúp cải tiến rõ rệt chất lượng các hoạt động giáo dục trong, ngoài trường thì tùy mức độ ảnh hưởng để tính thành tích bình xét thi đua.

 

Lưu ý:

– Riêng các GVCN: Nếu lớp chủ nhiệm đứng sau thứ 6 thì không dự xét CSTĐ.

– Với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: Căn cứ vào thành tích của tổ để xét thi đua cuối năm.

– Đối với các nhân viên:  Căn cứ mức độ hoàn thành chỉ tiêu giao và tùy theo kết quả thực hiện nhiệm vụ để bình xét.

– Đối với TPT, BTĐ: Tùy theo kết quả hoạt động trong năm để bình xét.

– Trong khi bình xét, nếu có tình huống mới nãy sinh thì chủ tịch Hội đồng thi đua sẽ lấy ý kiến tham khảo từ các thành viên trong Hội động để quyết định.

 

                                                                             T/M HĐTĐ

                                                                             CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

  Nguyễn Khánh Hiển