giáo án thể hiện chuyên đề dạy toán song ngữ

Tháng Mười 10, 2018 4:17 chiều

Period 24: Some problems about directly proportional quantity

Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

 

I- Object/ Mục tiêu

*Knowledge/ Kiến thức

– Students know how to do the math on the proportional quatity and scaling

(Học sinh biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.)

– Help students  know the problems infact.

(Học sinh biết liên hệ với các bài toán trong thực tế.)

* Skill/ Kỹ năng:

– Students have the skills to do the simple math, basic proportional quantities.

(Học sinh có kĩ năng làm các bài toán đơn giản, cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận.)

*Attitude/ Thái độ

– Learning seriously ( Nghiêm túc trong học tập.)

 

  1. Preparation/ Chuẩn bị
  • Teacher/ Giáo viên: Lesson plan( giáo án); Text books( SGK); Work books( SBT).
  • Students/ Học sinh: do exercise( Làm bài tập); Noterbooks &material (Sách vở và dụng cụ học tập.)

 

III. Teaching process/ Tiến trình dạy học

  1. Check old lesson/ Kiểm tra bài cũ(about 5’)
  • Ask Ss to retell the definition and property about proportional quantities.

( Yêu cầu học sinh nêu lại định nghĩa, tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận)

  1. Introduction:( Giới thiệu bài mới)

* Last lesson, we studied definition and property about  proportional quantities.  Now, we will use them to do the real maths

( Ở tiết trước các em đã được học định nghĩa, tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng chúng vào giải quyết các bài thực tế)

 

Teacher’s activities and student’s activities(Hoạt động của GV và HS) Write the board                 (Nội dung cơ bản)
*Activities 1: problems 1Teacher’s  request student’s read problems 1student’s read problems 1

(GV yêu cầu HS đọc bài toán 1)

HS đọc

What was the problem? What to ask?

GV: đề bài cho biết điều gì? Hỏi gì?

HS: Trả Lời(answer)

Please summarize the problem?

GV: yêu cầu HS tóm tắt bài toán theo mẫu

HS: Làm (do)

Following physics, m and V are quatities of relationship?

GV: Dựa vào kiến thức vật lý đã học? m và V là 2 đại lượng có quan hệ như thế nào?

HS: Trả lời(answer)

What is a ratios?

GV: ta có tỉ lệ thức nào?

HS: trả lời(answer)

To know and do the problem. What should we remark?

GV: để nắm và giải được bài toán trên ta phải chú ý điều gì?

HS: trả lời(answer)

Now, work in group- 2 tables in groups

GV: Cho HS hoạt động nhóm làm ?1

HS: Làm(answer)

Comment, correct task?

GV: gọi Hs nhận xét, chữa bài

 

 

 

*Activities 2: problems 2

*Hoạt động 2: Bài toán 2

Teacher’s  request student’s read problems 2

GV: cho hs đọc đề

HS: đọc(answer)

        Problem 2

“ Measurements of the angles of triangle ABC are denoted by angle A, angle B, angle C and respectively proportional to 1,2,3. Calculate angle A, angle B, angle C ?”

(Tam giác ABC có số đo các góc là  A , B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3.Tính số đo góc A, góc B, góc C)

 

What was the problem? What to ask?

 

GV: Bài toán cho gì? Tìm gì?

HS: trả lời(answer)

 

Work in pairs complete the handout?

GV: yêu cầu hs hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập

HS: Làm(answer)

Comment, correct task?

 

 

 

 

*Activities 3: consolidate

(GV hệ thống lại kiến thức)

*Activities 4: Home works

*Hoạt động 4: BTVN

Medical review forum.

– Xem lại các bài đã chữa

Do exercises 5,6,7 text book.

– Làm BT 5,6,7 SGK

Preparing new post.

– Chuẩn bị bài mới

1. Problems 1  

 

 

* Summarize the problem

  lead bar 1 lead bar 2
V(cm3) 12 17
               
M(g)

 

Solution

Suppose  the masses of two lead bars are   mgram  and m2 gram , respectively.

The mass and the volume are directly proportional quantity,

So:  and   m2 –  m1 = 56,5

According to the property of the equivalent ratios sequence,

we have

 

 

 

Answer:

m1 = 135,6 gram and m2  = 192,1  gram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Problems 2

The Handout

Suppose measurements of the angles of triangle ABC are ……,…… and ….., respectively.

The total measurements of the angles of triangle ABC the same……….. so:…………………………………………………………………………….

According to the property of the equivalent ratios sequence,

we have………………………………………………………………….

Hence: ………………………………………………………………………….

Answer:…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Consolidate