DANH SÁCH HS LỚP 92

Tháng Mười 24, 2017 10:09 sáng

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 92

 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2017-2018 Năm học 2016-2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm
1 Phạm Văn Duy 30/9/2003 92 K T
2 Trần Ngọc Đạt 16/4/2002 92 K T
3 Trần Ngọc Huy 28/9/2003 92 K T
4 Đoàn Ngọc Hưng 25/02/2003 92 K T
5 Trần Thị Như Phương 26/02/2003 92 K T
6 Nguyễn Văn Sang 20/02/2001 92 K T
7 Đinh Viết Tài 02/8/2003 92 K T
8 Đoàn Trung Thành 22/9/2003 92 K T
9 Hoàng Thị Thơm 23/10/2003 92 K T
10 Trương Quang Trường 13/3/2003 92 K T
11 Trần Ngọc Anh 06/11/2003 92 Tb K
12 Trần Thị Lan Anh 21/11/2003 92 Tb K
13 Trần Ngọc Thế Anh 20/6/2003 92 Tb K
14 Đoàn Thị Duyên 15/02/2003 92 Tb K
15 Trần Thị Hà 15/7/2003 92 Tb K
16 Trần Thanh Hào 25/01/2003 92 Tb K
17 Trần Thị Lệ Hằng 29/10/2003 92 Tb K
18 Trương Hoài Linh 07/8/2003 92 Tb K
19 Trần Thị Ngọc Linh 24/10/2003 92 Tb K
20 Trần Thắng Lộc 29/5/2003 92 Tb K
21 Trần Tiến Lực 11/6/2003 92 Tb K
22 Trương Thị Hiền Lương 10/02/2003 92 Tb K
23 Trương Quang Minh 06/3/2003 92 Tb K
24 Phạm Trọng Nghĩa 21/3/2003 92 Tb K
25 Trương Khánh Nguyên 01/6/2002 92 Tb K
26 Mai Văn Thể 31/3/2003 92 Tb K
27 Trương Thị Thủy 11/02/2003 92 Tb K
28 Nguyễn Thị Thu Thủy 24/02/2003 92 Tb K
29 Trương Văn Thượng 28/02/2003 92 Tb K
30 TRương Minh Tiếp 22/02/2003 92 Tb K
31 Phan Vũ Việt 30/9/2003 92 Tb K
32 Đoàn Văn Yên 30/7/2002 92 Tb K
33 Nguyễn Nam 07/9/2002 92 Tb K