DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8.3 TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

Tháng Mười 21, 2017 8:31 sáng

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 83

STT Họ và tên học sinh  Ngày sinh Lớp năm học 2017 – 2018 Năm học  2016 – 2017 Ghi chú
Học lực Hạnh kiểm  
1 Trần Phương Anh 18/4/2004 83 Khá Tốt
2 Trần Ngọc Ánh 30/7/2004 83 TB Khá
3 Trương Quang Chiến 2/12/2004 83 Khá Tốt
4 Hoàng Thị Dung 02/3/2003 83 Khá Tốt
5 Lê Tiến Dũng 23/6/2004 83 TB Tốt
6 Hoàng Đức 15/5/2004 83 Khá Tốt
7 Phạm Văn Đức 18/6/2004 83 Khá Tốt
8 Trương Thị Mỹ Hà 6/8/2004 83 Khá Tốt
9 Phạm Thị Hiền 04/4/2004 83 Khá Tốt
10 Trương Đình Hoàn 19/5/2004 83 TB Tốt
11 Phan Huy Hoàng 1/6/2004 83 TB Tốt
12 Trương Minh Hoàng 17/12/2004 83 Khá Tốt
13 Trần Thị Huyền 28/8/2004 83 Khá Tốt
14 Trần Ngọc Khánh 12/12/2004 83 TB Tốt
15 Đoàn Trung Kiên 05/02/2004 83 TB Tốt
16 Đoàn Thị Nữ Lan 29/01/2004 83 Khá Tốt
17 Nguyễn Hoàng Lâm 15/12/2004 83 TB Khá
18 Hoàng Thị Liên 03/11/2004 83 TB Khá
19 Nguyển Thị Liên 04/05/2003 83 TB Khá
20 Đoàn Xuân Nghĩa 20/07/2004 83 TB Tốt
21 Hoàng Thị Ngọc 16/03/2004 83 TB Tốt
22 Trương Thị Hồng Nhung 16/05/2004 83 Khá Tốt
23 Trương Thị Phương 14/12/2004 83 Khá Tốt
24 Hoàng Văn Quốc 19/05/2004 83 Khá Tốt
25 Trương Minh Sang 20/06/2004 83 Khá Tốt
26 Nguyễn Sơn 01/04/2004 83 TB Khá
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 27/04/2004 83 Khá Tốt
28 Phan Xuân Thắng 18/7/2004 83 TB Tốt
29 Nguyển Thị Thu 12/7/2003 83 Khá Tốt
30 Mai Xuân Thường 06/06/2004 83 TB Khá
31 Trương Thị Triều 18/06/2004 83 TB Tốt
32 Nguyễn Văn Tú 20/01/2004 83 TB Khá
33 Đoàn Mạnh Tường 10/06/2004 83 TB Khá