Một số bài toán sinh học 8

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP SINH 8 Bài 1/ Cơ sở khoa học để phân loại nhóm máu hệ A, B, O ? Viết sơ đồ truyền máu? Bài 2 / Cho biết tâm thất mỗi lần co bóp…

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNGBÌNH BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Số: /BTĐKT V/v hướng dẫn viết đề tài, sáng kiến, giải pháp xét các danh hiệu thi đua CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Bình,…

KẾ HOẠCH BDTX năm học 2017-2018

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018   Họ và tên giáo viên:…